گامبیون تزئینی شده شده با قلوه سنگ رودخانه ای

گابیون

گامبیون چیست؟ انواع طرح های گامبیون گامبیون کلمه ای ایتالیایی که به معنای قفس بزرگ می باشد، استوانه یا جعبه ... ادامه مطلب