شکل عمومی یک دستگاه هواساز

هواساز

هوا ساز چیست؟  به طور کلی هواساز هوای تازه و بارگشتی از ساختمان را پس از اختلاط با یکدیگر و عبور ... ادامه مطلب